Elton John Farewell Yellow Brick Road Tour


Elton John, who is bringing his Farewell Yellow Brick Road Tour to Jacksonville Veterans Memorial Arena on Friday, March 15, 2019